top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonVezetőknekKV - Kockázatkezelésről Vezetőknek10. rész: Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program

Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program

A Risk Management Mentoring program célja a korszerű kockázatkezelés keretrendszerének és folyamatainak a programban résztvevő gazdasági társaság vagy más szervezet által történő kialakítása, illetve javítása. Ez egyrészről a kockázatkezelési területért felelős vezető és a kockázatkezelési folyamatokat irányító munkatársak szakmai képességének helyi igények szerint kialakított folyamatos fejlesztésével, másrészről a megvalósított kockázatkezelési rendszer és az alkalmazott kockázatkezelési folyamatok megfelelőségének éves munkaprogram alapján történő külső minőségértékelésével valósul meg.

A hagyományos vállalatirányítási képzések kapcsán gyakran felmerülő probléma, hogy az elméleti ismeretek miként ültethetőek át a leghatékonyabban az adott szervezet gyakorlatába. Az egyes vállalatirányítási témakörök más-más fontossággal bírnak a különböző irányítási és működési szintekről érkező vezetők, illetve szakemberek számára, ezért óhatatlan, hogy az általános képzési tematikák elemei nem azonos mértékben kötik le a hallgatóság figyelmét. Ennek azonban nemcsak az lehet a következménye, hogy az átfogó, különböző szakterületeket összekötő megközelítések és megoldási javaslatok iránti fogékonyság alacsony szintű marad, hanem az is, hogy a résztvevők egy jelentős része feleslegesnek is tartja a képzéseken eltöltött időt.

Olyan megoldásokat célszerű tehát választani, melyek az elméleti ismeretek átadásán túl biztosítják a résztvevők konkrét felvetéseinek, illetve aktuális problémáinak a megválaszolását is, méghozzá jól felkészült, széleskörű tapasztalatokkal bíró szakemberek által. Ez utóbbi igényt hagyományosan kielégítő tanácsadói megbízásokkal kapcsolatos problémaként általában felmerül a többnyire igen magas óradíjon elszámolt és előre nem tervezhető időráfordítások nagysága, továbbá a nagy tanácsadó szervezetek esetén gyakori a kevésbé tapasztalt munkatársak - esetenként jelentős - többletráfordításainak teljesítésként való érvényesítési szándéka.

Az irányítási képességfejlesztést elősegítő mentoring programok megoldást nyújtanak az előbbiekben felvázolt problémákra.

Mentoring jobb

A mentoring programokat az alábbi (3K - Konkrét, Költséghatékony, Közvetlen) kritériumok figyelembe vételével célszerű kialakítani:

 • A mentoring tevékenység konkrét irányítási célok támogatására összpontosítson.

A mentoring programban az elméleti ismeretek átadása a szervezet sajátos környezetében felmerülő konkrét kérdésekre és problémákra helyezi a hangsúlyt azzal, hogy a releváns irányítási célkitűzések értelmezése, valamint az érintett szervezeti és működési folyamatok sajátosságainak figyelembe vétele a specifikus szervezeti célok mentén és a résztvevők aktív közreműködésével valósul meg.

 • A mentoring program biztosítsa az irányítási képességek költséghatékony fejlesztését.

Az éves mentoring program előre egyeztetett költség- és időkeretein belül a tanácsadási tevékenység arra irányul, hogy a szervezet saját vezetői és munkatársai legyenek képesek megvalósítani az irányítási rendszer külső és belső igényeknek megfelelő továbbfejlesztését. A mentor feladata, hogy az átadott szaktudás optimális hasznosulását elősegítse, támogassa a személyi és szervezeti képességek megcélzott szintjének elérését, valamint az elért eredmények értékelésével visszaigazolja ezen személyi és szervezeti képességi szintek teljesülését.

Ennek megfelelően a mentoring tevékenység eredményeit nem egy külső fél által végrehajtott, a szervezet irányítási képességét ténylegesen nem növelő munkavégzés termékei (ld. kevésbé vagy egyáltalán nem hasznosuló tanulmányok, későbbiekben nem karbantartott ügyrendek és folyamatleírások, nem vagy csak részben alkalmazható informatikai megoldások, stb.), hanem a szervezet által a mentor közreműködésével kitűzött célokra vonatkozó belső szervezetfejlesztési projektek vagy tevékenységek eredményességét alátámasztó személyi és szervezeti képességszintek minőségi követelmények szerinti értékelései jelentik.

 • A mentoring a megfelelő képességekkel rendelkező szakemberek közvetlen közreműködésével valósuljon meg.

A mentoring program ideje alatt az adott irányítási szakterület fejlesztésének támogatására kiválasztott mentor közvetlenül látja el a képzési, tanácsadási és minőségértékelési feladatokat. Ezáltal egyrészt olyan személyes és bizalmi kapcsolat alakítható ki, mely hozzájárul a mentoring programban résztvevők egyéni szempontjainak figyelembe vételével a befogadó-készség és közreműködési hajlandóság növeléséhez, másrészt a folyamatos kapcsolattartásból fakadóan lehetőséget biztosít a szembenálló vélemények problémamegoldást elősegítő ütköztetésére is.

A fenti kritériumok szerint kialakításra kerülő éves Risk Management Mentoring program keretében az irányító testületek (felügyeleti szerv, igazgatóság és/vagy felügyelőbizottság) mind a kockázatkezelési rendszer működése, mind pedig az érintett vezetők és munkatársak szakmai felkészültsége vonatkozásában kellő mértékű bizonyosságot szerezhetnek a külső és belső követelményeknek való optimális megfelelés vonatkozásában, az alábbiak megvalósulásával:

 • vezetői egyeztetések lefolytatása a Risk Management Mentoring éves képességfejlesztési és minőségértékelési program hatókörébe vont szervezeti szintek és működési területek megállapítására a kockázatkezelési rendszerre vonatkozó aktuális fejlesztési célok, tevékenységek és ütemezés meghatározásával. Eredménytermék: Éves kockázatkezelési fejlesztési terv
 • az elfogadott éves kockázatkezelési fejlesztési terv alapján javaslat készül a szabályzatok és ügyrendek esetleg szükséges változtatására a hatályba lépés feltételeinek meghatározásával. Eredménytermékek: Szabályzat-, illetve Ügyrend tervezetek, módosítási javaslatok
  • az érintett szakmai területekkel történő konzultáció és kommunikáció kereteinek meghatározásával és a megvalósulás figyelemmel kísérésével
  • a kapcsolódó fejlesztési igények alapján elfogadott munkaprogramok (pl. folyamatszabályozási tevékenységek, szervezet- és/vagy infrastruktúra-fejlesztések) eredményeinek figyelembe vételével és hasznosításával
  • a kezelendő problémák (esetleges szabálytalanságok, túl- vagy alul szabályozottság, felelősségi és hatásköri szintek hiányosságai, nem kellő hatékonyság, stb.) meghatározásával, rangsorolásával és az intézkedések nyomon követésével
 • a Risk Management Mentoring képességfejlesztési és minőségértékelési program éves munkatervének leegyeztetése és a felmerülő igények/változások szerinti aktualizálása. Eredménytermék: Kockázatkezelés fejlesztésére vonatkozó képzési és minőségértékelési program
  • az aktuális képzési követelmények (szintek) meghatározásával
  • az alkalmazandó szakmai standardok, jogszabályi előírások, elvárások, stb. figyelembe vételével
 • A kockázatkezelés fejlesztését célzó képzések elfogadott ütemterv szerinti lebonyolítása. Eredménytermékek: Képzési dokumentáció és a résztvevők szakmai képességének igazoló értékelései
 • Az éves kockázatkezelési fejlesztési terv szervezet által történő megvalósításának figyelemmel kísérése és a szükséges konzultáció biztosítása. Eredménytermék: Konzultációs szakmai javaslatok
 • A kockázatkezelési rendszer és a kockázatkezelési folyamatok eredményességének éves munkaprogram szerint lefolytatott minőségértékelése az érintett irányító testületek (felügyeleti szerv, igazgatóság és/vagy felügyelő bizottság) számára. Eredménytermék: Éves jelentés a kockázatkezelési rendszer működéséről

Javasolt szakirodalom: Kockázatkezelési kézikönyv

Előző részek: 1. rész: Kontrollok és mellékhatások, 2. rész: Az új Ptk. mellékhatásai, 3. rész: A siker tényezővé válása, 4. rész: A siker alapozása - irányítási szépségtippek, 5. rész: A kockázati szintek alkalmazása, 6. rész: A siker buktatóinak elkerülése, 7. rész: Szerepek és felelősségek, 8. rész: Az eredményesség értékelése, 9. rész: A vezető tisztségviselők kártérítési felelősségének egyes kérdései

Kapcsolódó ajánlatunk: Risk Management Mentoring

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top