top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonFelelős Irányítás (GRC)MegfelelésFelügyelő bizottsági tagok ellenőrzési felelőssége

Felügyelő bizottsági tagok ellenőrzési felelőssége a 2006/46/EK irányelv alkalmazásában

A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

A gazdasági társaságokról szóló törvény – a 2006/46/EK irányelv követelményeivel összhangban – egyértelművé teszi, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok társasággal szembeni – törvényben meghatározott – korlátlan és egyetemleges felelőssége magában foglalja a számviteli beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés szabályszerű összeállításáért és nyilvánosságra hozataláért való felelősséget is. A vezető tisztségviselők elsődleges felelőssége a beszámolók és a kapcsolódó üzleti jelentések összeállítása, míg a felügyelő bizottságot ezekkel összefüggésben ellenőrzési kötelezettség terheli.

Clok bemutatsa v22

A fenntartható és szabályozott vállalati működés lényeges kockázati területeit lefedő célkitűzések (Versenyképesség, Kiaknázhatóság, Elégedettség, illetve Kockázattudatosság, Elszámoltathatóság, Kompetencia, Hitelesség, Folyamatintegritás, Adatvédelem, Elkötelezettség és Kontrollhatékonyság) alapján meghatározott - az alábbiakban felsorolt - felelős vállalkozások irányítási alapelvei alkalmazhatóak a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak - korlátlan és egyetemleges - felelősségébe tartozó, a beszámoló és az üzleti jelentés összeállításával, nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési feladatok vonatkozásában a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek megfogalmazására és a kockázatkezelési eljárások eredményességéről való rendszeres tájékozódásra:

 • Versenyképes Működés – Az üzleti működés piaci elismertségének biztosítása.
 • Kiaknázható Működés – Az üzleti működés optimális hasznosítása a szervezet által.
 • Kielégítő Működés – Az ügyfél-elégedettség biztosítása az üzleti működés elfogadott kritérium-szintjei alapján.
 • Kockázatértékelés – A vállalkozás vezetése és munkatársai figyelembe veszik a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok megvalósulását veszélyeztető kockázatokat a belső kontrollrendszer kialakításakor és az üzleti működés irányítása során.   
 • Kontrollirányítás – A szervezet vezetése képes az üzleti folyamatok - a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő céloknak megfelelő - kontroll alatt tartására.
 • Kompetencia – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási rendszer fenntartásához szükséges szakértelem és tudás rendelkezésre áll és hasznosul.
 • Információ-megbízhatóság – A vállalati információs rendszer és a közzétett vállalatirányítási jelentések elemei hitelesek és konzisztensek.
 • Folyamatellenőrzés – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljai és a folyamatintegritás alapelv vonatkozásában releváns kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése eredményes.
 • Adatvédelem – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a rendszer- és adatbiztonsági, valamint a bizalmas adatkezelési alapelvek megvalósítása iránt, hogy elkerülhető legyen az üzleti működés során kezelt bizalmas információk jogosulatlan hozzáférése és illetéktelen felhasználása.
 • Elkötelezettség – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a megbízható üzleti működés és beszámolás céljainak, valamint az elérhetőségi alapelvnek megfelelő etikai és üzletfolytonossági követelmények teljesítése iránt.
 • Kontrollhatékonyság – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató kontroll erőforrások felhasználása hatékony.

Amennyiben a felügyelő bizottság tagjai rendszeresen és dokumentálható módon áttekintik és véleményezik a menedzsment, vagy a belső ellenőrzés által a felelős vállalatirányítás fenti alapelveinek a számviteli törvény szerinti beszámoló és üzleti jelentés összeállításával, valamint nyilvánosságra hozatalával összefüggő alkalmazásáról készített jelentéseket, úgy az ellenőrzési feladatok nem megfelelő elvégzésének - így az esetleges károkozásért felróható magatartás megállapításának - kockázata is jelentősen csökkenthető.

A felügyelő bizottság ügyrendjében kijelölheti a fenti ellenőrzési feladatok ellátásának módját, gyakoriságát és az egyes tagok, illetve albizottságok delegált felelősségét. Mindazonáltal szélszerű, ha minden felügyelő bizottsági tag tudatában van a  korlátlan és egyetemleges ellenőrzési felelősség felvállalásával együttjáró szakmai jártasság követelményeivel is.

A "Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje" megfelelő eszközt nyújt a vállalatirányítás kereteinek és folyamatainak meghatározásához, értékeléséhez, javításához, illetve kommunikálásához. Az irányítási célkitűzések segítenek az irányítási rendszerrel kapcsolatos kockázatok és lehetőségek meghatározásában, figyelembe véve a vállalati célok vonatkozásában már alkalmazott vagy bevezetés alatt álló irányítási gyakorlatokat. Az irányítási alapelvek vezető testületek által előírt követelményeinek teljesítése alapján megállapítható, hogy a szervezet lényeges működési folyamatai rendelkeznek-e a meghatározott vállalati célok eléréséhez szükséges képességekkel.

A vezető testületek független igazgatósági és/vagy felügyelő bizottsági tagjai nyolc egyszerű kérdés megválaszolásával mérhetik fel, hogy elégséges információkkal rendelkeznek-e a vállalatirányítási tevékenységekről, illetve megalapozott-e az igény a vállalat egyes működési területein az irányítási képesség javítására. Az önértékelés bármely érdekelt fél által elvégezhető itt. (A kérdésekre adott válaszokat a kiértékelés megtekintését követően a rendszer nem tárolja, de a teszt bármikor megismételhető.)

Kapcsolódó cikkek: Költségvetési szervek ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlása állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok esetében, Felelős vállalatirányítási gyakorlatok a vállalati célok teljesüléséért, Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításáhozVállalatirányítási Tanácsadó Testület felállítása, Trusted Business Coaching, Trusted Business Mentoring

Attachments:
Download this file (Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgá)A köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálata[Módszertani útmutató v2.4]842 kB
Download this file (Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához.pdf)Integrált kockázatkezelés[Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához]2839 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top