top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Alkalmazás a Felelős Társaságirányítási Ajánlások keretében

Az MNV által a nemzeti társaságok részére kiadott felelős vállalatirányítási ajánlások elvárásai és a  Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Bizottsága által készített Felelős Társaságirányítási Ajánlások "2.8. Belső kontrollok rendszere és a kockázatkezelés" fejezetében foglaltak szerint:

 1. "az igazgatóság / igazgatótanács feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek megfogalmazása, és annak biztosítása, hogy a menedzsment által a belső kontrollok egy olyan stabil rendszere alakuljon meg, amely biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését",
 2. "a menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása", továbbá
 3. "a belső kontrollok rendszerének elválaszthatatlan részeként a társaságok kialakítanak egy független belső ellenőrzési funkciót, amely az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel. Ennek keretében legalább évente egyszer beszámol a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről. A belső kontrollok működéséről szóló jelentésben a belső ellenőrzés tájékoztatást ad mindazon hiányosságokról, amelyek a társaság teljesítményére jelentős kihatással lehetnek".

A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje által alkalmazott, a megbízható üzleti működésre és beszámolásra vonatkozó irányítási célkitűzések, illetve alapelvek és az azok megvalósítását támogató irányítási gyakorlatok megfelelő keretet biztosítnak arra, hogy a fenti feladatok, illetve felelősségek ellátása során az eltérő szintű társaságirányítási kompetenciákkal és szakmai háttérrel rendelkező szereplők "közös nevezőre" jussanak.

Clok bemutatsa v22

A fenntartható és szabályozott vállalati működés lényeges kockázati területeit lefedő célkitűzések (Versenyképesség, Kiaknázhatóság, Elégedettség, illetve Kockázattudatosság, Elszámoltathatóság, Kompetencia, Hitelesség, Folyamatintegritás, Adatvédelem, Elkötelezettség és Kontrollhatékonyság) alapján meghatározott - az alábbiakban felsorolt - felelős vállalkozások irányítási alapelvei alkalmazhatóak az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság részéről a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek megfogalmazására és a kockázatkezelési eljárások eredményességéről való rendszeres tájékozódásra:

 • Versenyképes Működés – Az üzleti működés piaci elismertségének biztosítása.
 • Kiaknázható Működés – Az üzleti működés optimális hasznosítása a szervezet által.
 • Kielégítő Működés – Az ügyfél-elégedettség biztosítása az üzleti működés elfogadott kritérium-szintjei alapján.
 • Kockázatértékelés – A vállalkozás vezetése és munkatársai figyelembe veszik a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok megvalósulását veszélyeztető kockázatokat a belső kontrollrendszer kialakításakor és az üzleti működés irányítása során.   
 • Kontrollirányítás – A szervezet vezetése képes az üzleti folyamatok - a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő céloknak megfelelő - kontroll alatt tartására.
 • Kompetencia  – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási rendszer fenntartásához szükséges szakértelem és tudás rendelkezésre áll és hasznosul.
 • Információ-megbízhatóság – A vállalati információs rendszer és a közzétett vállalatirányítási jelentések elemei hitelesek és konzisztensek.
 • Folyamatellenőrzés – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljai és a folyamatintegritás alapelv vonatkozásában releváns kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése eredményes.
 • Adatvédelem – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a rendszer- és adatbiztonsági, valamint a bizalmas adatkezelési alapelvek megvalósítása iránt, hogy elkerülhető legyen az üzleti működés során kezelt bizalmas információk jogosulatlan hozzáférése és illetéktelen felhasználása.
 • Elkötelezettség – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a megbízható üzleti működés és beszámolás céljainak, valamint az elérhetőségi alapelvnek megfelelő etikai és üzletfolytonossági követelmények teljesítése iránt.
 • Kontrollhatékonyság – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató kontroll erőforrások felhasználása hatékony.

A fenti irányítási alapelvek megvalósítására a modell által javasolt irányítási gyakorlatok kiválasztása és alkalmazása a belső kontroll rendszerének kialakításáért és fenntartásáért felelős menedzsment feladata. A menedzsment kompetenciájába tartozik annak meghatározása, hogy a társaság üzleti céljainak és az üzleti környezet, illetve szabályozások elvárásainak megfelelően mely irányítási gyakorlatokat, milyen súlyozással valósít meg, illetve azokhoz milyen vállalati erőforrásokat rendel.

Ugyanezt a módszertani megközelítést alkalmazva a belső ellenőrzés vezetője - a menedzsment bevonásával - kockázat-alapú éves ellenőrzési tervet készít, melyet az igazgatóság / igazgatótanács vagy (amennyiben létezik) a felügyelő bizottság hagy jóvá. Az ellenőrzések végrehajtásakor a menedzsment által megvalósításra kiválasztott irányítási gyakorlatok - az igazgatóság / igazgatótanács által kitűzött célok - szerinti megfelelőségét a Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének és a hivatkozott szakmai keretrendszerek (pl. COSO és COBIT) folyamatleírásai segítségével lehet vizsgálni.

Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeresen áttekinti (a menedzsment, vagy a belső ellenőrzés által) a belső kontrollok működéséről készített jelentéseket, melyek alapján – a felelős társaságirányítási jelentés részeként – évente értékelést készít a részvényesek számára. A részvényesek, befektetők, illetve finanszírozók számára is jól áttekinthető rálátást biztosít a belső kontrollrendszerre és a kockázatkezelésre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Ajánlások követésére a Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje által ismertetett alapelvek alkalmazását bemutató nyilvános társasági adatlap (vállalkozási profil), illetve annak minősítési eljárás keretében történő igazolása.

Kapcsolódó ajánlataink: Mentoring programok a vállalatirányítási képességek fejlesztésére, Internal Control Mentoring, Risk Management MentoringTrusted Business Mentoring

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top