top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonKépességfejlesztésTrusted Business AcademyTematika és Tájékoztató

Trusted Business Academy - Tematika és Tájékoztató

KLUB-nap 2011 nov 15 2Figyelmébe ajánljuk a felelős vállalkozások irányításában és ellenőrzésében résztvevő szakemberek számára 2012-től elindított Trusted Business Academy képzési programunkat!

A képzési programban szemeszterenként (januártól májusig, illetve szeptembertől decemberig) a jelentkezési létszámtól függően heti rendszerességgel, általában azonos időpontban lebonyolításra kerülő 3-órás szemináriumokat szervezünk - az eseti témakörökön kívül - az alábbi moduláris szerkezetben:

 1. Felelős Vállalatirányítás: Vissza a kockázatkezelési alapokhoz
 2. Kontroll keretrendszerek és értékelési módszereik
 3. Irányítási képességfelmérés és vizsgálati eljárások
 4. A Trusted Business - Felelős Vállalkozás minősítési eljárás megfelelési követelményei és dokumentálási eszközei
 5. ECQA - Internal Financial Control Assessor vizsgafelkészítés

A fenti témakörök a felelős vállalkozások - alábbiakban felsorolt - irányítási alapelveinek alkalmazására összpontosítanak a koncepcionális megközelítések és a gyakorlati példák bemutatásán keresztül:

 • Versenyképes Működés – Az üzleti működés piaci elismertségének biztosítása.
 • Kiaknázható Működés – Az üzleti működés optimális hasznosítása a szervezet által.
 • Kielégítő Működés – Az ügyfél-elégedettség biztosítása az üzleti működés elfogadott kritérium-szintjei alapján.
 • Kockázatértékelés – A vállalkozás vezetése és munkatársai figyelembe veszik a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok megvalósulását veszélyeztető kockázatokat a belső kontrollrendszer kialakításakor és az üzleti működés irányítása során.   
 • Kontrollirányítás – A szervezet vezetése képes az üzleti folyamatok - a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő céloknak megfelelő - kontroll alatt tartására.
 • Kompetencia – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási rendszer fenntartásához szükséges szakértelem és tudás rendelkezésre áll és hasznosul.
 • Információ-megbízhatóság – A vállalati információs rendszer és a közzétett vállalatirányítási jelentések elemei hitelesek és konzisztensek.
 • Folyamatellenőrzés – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljai és a folyamatintegritás alapelv vonatkozásában releváns kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése eredményes.
 • Adatvédelem – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a rendszer- és adatbiztonsági, valamint a bizalmas adatkezelési alapelvek megvalósítása iránt, hogy elkerülhető legyen az üzleti működés során kezelt bizalmas információk jogosulatlan hozzáférése és illetéktelen felhasználása.
 • Elkötelezettség – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a megbízható üzleti működés és beszámolás céljainak, valamint az elérhetőségi alapelvnek megfelelő etikai és üzletfolytonossági követelmények teljesítése iránt.
 • Kontrollhatékonyság – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató kontroll erőforrások felhasználása hatékony.

Ezen irányítási alapelvek alkalmazhatóak a gazdasági társaságok irányítási és ellenőrzési feladatai vonatkozásában a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek megfogalmazására és a kockázatkezelési eljárások eredményességéről való rendszeres tájékozódásra.

A gazdasági társaságokról szóló szabályozás (Ptk.) – a 2006/46/EK irányelv követelményeivel összhangban – egyértelművé teszi, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok társasággal szembeni – törvényben meghatározott – korlátlan és egyetemleges felelőssége magában foglalja a számviteli beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés szabályszerű összeállításáért és nyilvánosságra hozataláért való felelősséget is. A vezető tisztségviselők elsődleges felelőssége a beszámolók és a kapcsolódó üzleti jelentések összeállítása, míg a felügyelő bizottságot ezekkel összefüggésben ellenőrzési kötelezettség terheli.

A vállalkozás irányításáért felelős testületeknek biztosítaniuk kell, hogy a tulajdonosok és befektetők rendszeresen (pl. a tőzsdei kereskedésben részvevő társaságok esetében az éves jelentésben és a társaság honlapján keresztül) tájékoztatást kapjanak a belső kontrollok rendszeréről, és a társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezőkről.

ticketA beszámoló jellegű tájékoztatásban rögzíteni kell, hogy az adott üzleti év vonatkozásában a vállalkozás működését érintő kockázatok azonosítását, értékelését, kezelését folyamatosan elvégezték, illetőleg hogy ezen tevékenységeket a vezető testületek rendszeresen felülvizsgálták. Összefoglaló tájékoztatást kell adni arról is, hogy milyen eljárásokat, módszereket alkalmaztak a belső kontrollok rendszere eredményességének és hatékonyságának áttekintésekor, valamint hogy milyen módszereket használtak az adott üzleti évben esetlegesen előfordult, a belső kontrollok rendszerével kapcsolatban felmerült hiányosságok kezelése során.

A Trusted Business Academy – Felelős Vállalkozások Képzési Programja a felelős vállalkozások vezető testületeinek munkájában résztvevő igazgatósági-, illetve felügyelő bizottsági tagok, továbbá az őket támogató szakemberek számára biztosítja a jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettség ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, illetve elmélyítését.

Amennyiben a vezető testületek tagjai rendszeresen és dokumentálható módon áttekintik és véleményezik a menedzsment, vagy a belső ellenőrzés által a felelős vállalatirányítás - képzési programunk gerincét alkotó - alapelveinek a számviteli törvény szerinti beszámoló és üzleti jelentés összeállításával, valamint nyilvánosságra hozatalával összefüggő alkalmazásáról készített jelentéseket, úgy az ellenőrzési feladatok nem megfelelő elvégzésének - így az esetleges károkozásért felróható magatartás megállapításának - kockázata is jelentősen csökkenthető.

Az alábbiakban a Trusted Business Academy – Felelős Vállalkozások Képzési Programja 5 állandó moduljának részletes tematikáját ismertetjük:

A. Felelős Vállalatirányítás: Vissza a kockázatkezelési alapokhoz

 • OECD Vállalatirányítási Elvek és a pénzügyi válság tanulságai
 • Szabályozási környezet: elvárások és gyakorlat
 • Vállalati kockázatmenedzsment: vállalatirányítási szerepek és felelősségek
 • Irányítási célkitűzések: a kockázati tolerancia és a kockázatviselési szint meghatározása
 • Az eredményesség értékelése: irányítási folyamatok és képességszintek
 • Közzététel: a vonatkozó ajánlások és a követett gyakorlat elemzése a Budapesti Értéktőzsdén közzétett vállalatirányítási jelentések kapcsán
 • Tanulságok: szektoronként és vállalkozási típusonként

B. Kontroll keretrendszerek és értékelési módszereik

 • A belső kontrollrendszer integrálása a vállalati kockázatkezelés rendszerébe
 • A COSO (1992, 2004, 2006 és 2013) modellek és útmutatók
 • Informatikai irányítás kontrollrendszere (COBIT)
 • Informatikai kockázatok kezelése
 • A szervezeti célok és a kontroll-információk kapcsolata
 • A kontroll keretrendszerek alkalmazása a vállalatirányítási rendszer kialakításában: a kockázati tolerancia és kockázatviselési szint kialakítása és bemutatása az egyes üzleti működési területeken
 • Az üzleti folyamatok meghatározása a kockázatviselési szintek figyelembe vételével
 • A vezetői tényállítások dokumentálásának és értékelésének bemutatása gyakorlati példákon keresztül

C. Irányítási képességfelmérés és vizsgálati eljárások

 • Az irányítási folyamatképesség felmérése (az ISO/IEC 15504 szabvány alkalmazása)
 • A folyamatképesség felmérési modellek alkalmazása a vállalati kockázatviselési szintek és a kontrollcélkitűzések meghatározására
 • A folyamat-felmérési szabvány alkalmazása az irányítási folyamatok kockázatainak értékelésére
 • Képesség-felmérésre alkalmazható, az ellenőrzési szakma által ismert modellek: COSO 2006, COBIT 5
 • A vezető testületek ellenőrzési és közzétételi kötelezettsége szintjén alkalmazható referenciamodell: a Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje
 • A vezető testületek általi ellenőrzési kötelezettség teljesítésének dokumentálása és közzététele

D. A Trusted Business - Felelős Vállalkozás minősítési eljárás megfelelési követelményei és dokumentálási eszközei

 • A Trusted Business – Felelős Vállalkozás minősítés tartalma és alkalmazási területei
 • Más üzleti kiválósági modellekkel való összehasonlítás
 • Üzleti előnyök ismertetése
 • A Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének alkalmazása a minősítésre való felkészülésben és a minősítés alapjául szolgáló vizsgálati eljárásban
 • A minősítési eljárás: a vizsgálat eredményeinek érvényesítése a dokumentálási követelmények és személyi feltételek teljesülése alapján
 • A Trusted Business – Felelős Vállalkozás minősítés (”trustmark”) használata és megújítása

E. ECQA - Internal Financial Control Assessor vizsgafelkészítés

 • Belső Pénzügyi Kontroll Felmérési Modell
  • A COSO 2006 alapú folyamat-referenciamodell és végrehajtási mutatók
  • Az irányítási képességszintek mutatói
  • A Belső Pénzügyi Kontrollrendszer kialakításának és működtetésének eredményessége
 • E-learning eszközök és a vizsgaportál használataGyakorlatok
  • Terminológiák, tanulmányi követelmények (Képességkártya)
  • Online tananyagok használata
  • A vizsgaportál alkalmazása önértékelésre
 • Gyakorlatok
  • Önértékelési gyakorlat: a tesztkérdések típusai és a helyes megoldási módszerek
  • Tesztvizsga lebonyolítása

A képzési program lebonyolítása

A képzésben való részvétel feltétele a Trusted Business Partners - Felelős Vállalkozások Magyarországon portál-szolgáltatás (www.trusted.hu) BRONZ- vagy EZÜST-fokozatú tagságra vonatkozó előfizetése:

 • BRONZ-fokozatú tagság előfizetése (48.000,- Ft + ÁFA) esetén: évente 3 szemináriumon való részvétel
 • EZÜST-fokozatú tagság előfizetése (124.000,- Ft + ÁFA) esetén: évente 5 szemináriumon való részvétel és egyszeri ECQA vizsgalehetőség

A választott tagsági kategória előfizetése további szolgáltatások igénybe vételét is biztosítja, melyekről a web-oldalon a Minősítési Rendszer – Előfizetési opciók menüpont alatt található részletes tájékoztató. Egy vállalati előfizetés esetén a különböző témájú szemináriumokon más-más kolléga is részt vehet, illetve egy témakörre a fenti kereteken belül akár többen is jelentkezhetnek. Előfizetés nélkül alkalmanként 20.000,- Ft + ÁFA díj ellenében biztosítható a részvétel a Trusted Business Academy egyes szemináriumain.

Ivanyos preziA képzési program lebonyolítását Ivanyos János, a Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes docense irányítja, aki a Trusted Business Partners Kft 2011-es megalapítása előtt 22 évig a számvitel-informatikai szolgáltatásokat nyújtó Memolux Kft. tulajdonos-ügyvezetőjeként tevékenykedett. Tagja több nemzetközi szakmai szervezetnek (IIA, ISACA, ECQA, stb), melyeken keresztül számos nemzetközi és hazai konferencia, illetve workshop szervezője és előadója volt.

A képzési program helyszíne a Budapesti Gazdasági Főiskola, 1055 Budapest, Bihari János utca 5. (a BGF központi épületének Bihari u. felöli bejárata)

A szemináriumok tervezett időpontja: péntekenként 13.30-tól 16.30-ig.

A meghirdetett időpontokra jelentkezni itt lehet.

Kapcsolódó cikkek: Trusted Business Coaching, Mentoring programok a vállalatirányítási képességek fejlesztésére, Trusted Business Mentoring, Risk Management Mentoring, Internal Control Mentoring

 

Együttműködő partnerünk:

Továbbképzés 2

Szakmai támogatók:

Go to top